1905 Eesti rahva mängutükid II

Avaldatud: 29. septembril 2011

Torupillile ehk sõrmilisele, wilespillile, sarvele ja wiiulile kogunud ja korraldanud T. Allikas. Wiljandis 1905. Trükitud H. Leoke´se raamatukaupluse kulul   Noodivihiku faksiimile leiate siit Teabe vanade viiulivihikute kohta leiate siit   Eessõna   Rahva muinasjutud, laulud ja mängukesed on rahva hingeelu peegel; nende läbi wõime rahwast tunda ja mõista. Kangetest Kalewitest kõige tähtsam Eesti ennemuistse jutu järele oli Wanemuine. Kui tema midagi ette mängis ehk laulis, sellel oli mõju - tuulgi unustas oma kiiret tungi, wesi waigistas woolu - kõik loodus kuulas waikides ja tähelepannes, et temast midagi omandada ja järeletegemiseks meeles pidada... Wanemuise jälgedesse püüdsivad astuda Eesti rahwa mängijad ja lauljad; ka neil oli teowõimu, et räägi aga. Nemad oliwad meil endise aja hariduse tõstjad ja selle edendajad; neid oli kuulata, waadata ja järele teha; kui neist keegi külas, talus, pidudel wõi wabas looduses ülesastus midagi ettekandma, sääl, nagu rahwalaul ütleb:           "Küla siis kuulas kükakile,           Talu neljatöllakile,           Küla lapsed laatsakile" j.n.e. Aga weel enam:           "Ei siis jõudnud ohjad hoida,           Ohjad hoida, köied köita,           Mehed mõttel meelitada,           Naesed naerul nõrgutada -           Külad jäiwad kuulamaie,           Mõisad mõtteid märkamaie" j.n.e. Naljamehed oliwad nad, et - naera aina. Nende ettekannete tagawara oli otsata, nagu rahwalaul selle kohta lausub:           "Kodu mina jätsin koti täie,           Manu wõtsin mati täie." Aga see mati täis oli nii suur, et:           Saab sest ööksa ütelda,           Kukeni sest kuulutada,           Kolmeks päewaks korrutada,           Hulgaks ajaks harutada" j.n.e. Kui tuligi wast puudus - kodus oli ju koti täis. Käesolew raamat on esimene, kes rahvapilli mängukesi, mida küla mängumehed kuni meie ajani tundnud, sisaldab. Siin leidub neid muinas-, kesk- ja uuemaaegseid, nagu igaüks, kes Eesti muusika iseloomu tunneb, näeb. Lühikesed ja kitsa käigulised on nad, esitiks, et rahwapillid laialisemat ei luba, ja teiseks, et nõnda juba harjunud oldi; aga igal pisemalgi liiwateral on oma raskusline wäärtus, iga suur on pisikesest koos, ja sagedasti peitub wäikeses kogus suur ja wägew olemus, kui teda sääl tuntakse, temast arusaadakse ja temaga rahul olla osatakse. Et ise rahwapillide mängija olen, selle pärast oli mul wõimalik käesolewaid mängukesi nõnda nootidesse panna, kudas mängumehed neid mängida armastasiwad. Eestis rahwapillidel, see on sõrmilisel, torupillil, wilespillil ja sarwel, nootisid enne ei olnud, selle pärast oli mul see esimene töö ka raskem. Torupilli kokkuhelide tutwustamiseks olen torude toonid esimeses mängutükis ülestähendanud, mille järele ka teistel mänguriistadel ehk muusikakooriga torupilli mängu õigelt kuuldavale wõib tuua. Torude toonid on nii, kudas noodis seisab: ka oktaw kõrgemal ehk üks wõi kaks oktawi sügawamal, kudas kunagi torude pikkus lubas, kindlasti aga g ja d. Wanad küla mängumehed mängisiwad siin leiduwaid mängukesi - mitte üksi elawa waimustusega, waid - ise ühes elades. Nemad mõistsiwad neid lühikesi lihtsaid mõtteid igawiisi teisendada, et nad mitmekordse läbimängimise järele igawaksgi ei läinud. Igasuguseid teisendusi polnud ruumi puuduse pärast wõimalik siia ülespanna, jääb, nagu harilikult mängija enese osavuse ja tahtmise hooleks. Nimed tükkide juures näitawad, kust ja kellede järelt siin leiduwad mängutükid üleskirjutanud olen. Minge siis uuesti, teie, wanaaja wiisikesed, nüüdse aja õue helisema! Walage weel kord Eesti põue endist elawat isamaa- ja rahvuslist waimustuse-tuld ja tõmmake tuksuma Eesti soontes endist wägilaste werd! Äratage Eestis elule kange Kalevite waim ja hüüdke weel kord Wanemuise kandle kõlinad tema laste põue põksuma! Täitke Eesti südant Wanemuise waimu- ja wõimuga!   25. sept. 1905. T. Allikas   Kogumik sisaldab nelja osa:   A. 1. - 5. Mängutükid torupillil ehk sõrmilisel B. 6. - 10. Mängutükid sarwel C. 11. - 15. Mängutükid wilespillil D. 16. - 20. Mängutükid wiiulil   Kogumikus olevad pillilood   Avaldatud: 29. septembril 2011 Hinnatud kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine vaata lisaks ka Tõlketeenused kiirelt ja alati tähtajaks valmis
1905 Eesti rahva mängutükid II
Avaldatud: 29. septembril 2011

Torupillile ehk sõrmilisele, wilespillile, sarvele ja wiiulile kogunud ja korraldanud T. Allikas. Wiljandis 1905. Trükitud H. Leoke´se raamatukaupluse kulul

 

Noodivihiku faksiimile leiate siit

Teabe vanade viiulivihikute kohta leiate siit

 

Eessõna

 

Rahva muinasjutud, laulud ja mängukesed on rahva hingeelu peegel; nende läbi wõime rahwast tunda ja mõista.

Kangetest Kalewitest kõige tähtsam Eesti ennemuistse jutu järele oli Wanemuine. Kui tema midagi ette mängis ehk laulis, sellel oli mõju - tuulgi unustas oma kiiret tungi, wesi waigistas woolu - kõik loodus kuulas waikides ja tähelepannes, et temast midagi omandada ja järeletegemiseks meeles pidada...

Wanemuise jälgedesse püüdsivad astuda Eesti rahwa mängijad ja lauljad; ka neil oli teowõimu, et räägi aga. Nemad oliwad meil endise aja hariduse tõstjad ja selle edendajad; neid oli kuulata, waadata ja järele teha; kui neist keegi külas, talus, pidudel wõi wabas looduses ülesastus midagi ettekandma, sääl, nagu rahwalaul ütleb:

          "Küla siis kuulas kükakile,

          Talu neljatöllakile,

          Küla lapsed laatsakile" j.n.e.

Aga weel enam:

          "Ei siis jõudnud ohjad hoida,

          Ohjad hoida, köied köita,

          Mehed mõttel meelitada,

          Naesed naerul nõrgutada -

          Külad jäiwad kuulamaie,

          Mõisad mõtteid märkamaie" j.n.e.

Naljamehed oliwad nad, et - naera aina. Nende ettekannete tagawara oli otsata, nagu rahwalaul selle kohta lausub:

          "Kodu mina jätsin koti täie,

          Manu wõtsin mati täie."

Aga see mati täis oli nii suur, et:

          Saab sest ööksa ütelda,

          Kukeni sest kuulutada,

          Kolmeks päewaks korrutada,

          Hulgaks ajaks harutada" j.n.e.

Kui tuligi wast puudus - kodus oli ju koti täis.

Käesolew raamat on esimene, kes rahvapilli mängukesi, mida küla mängumehed kuni meie ajani tundnud, sisaldab.

Siin leidub neid muinas-, kesk- ja uuemaaegseid, nagu igaüks, kes Eesti muusika iseloomu tunneb, näeb. Lühikesed ja kitsa käigulised on nad, esitiks, et rahwapillid laialisemat ei luba, ja teiseks, et nõnda juba harjunud oldi; aga igal pisemalgi liiwateral on oma raskusline wäärtus, iga suur on pisikesest koos, ja sagedasti peitub wäikeses kogus suur ja wägew olemus, kui teda sääl tuntakse, temast arusaadakse ja temaga rahul olla osatakse.

Et ise rahwapillide mängija olen, selle pärast oli mul wõimalik käesolewaid mängukesi nõnda nootidesse panna, kudas mängumehed neid mängida armastasiwad.

Eestis rahwapillidel, see on sõrmilisel, torupillil, wilespillil ja sarwel, nootisid enne ei olnud, selle pärast oli mul see esimene töö ka raskem.

Torupilli kokkuhelide tutwustamiseks olen torude toonid esimeses mängutükis ülestähendanud, mille järele ka teistel mänguriistadel ehk muusikakooriga torupilli mängu õigelt kuuldavale wõib tuua.

Torude toonid on nii, kudas noodis seisab: ka oktaw kõrgemal ehk üks wõi kaks oktawi sügawamal, kudas kunagi torude pikkus lubas, kindlasti aga g ja d.

Wanad küla mängumehed mängisiwad siin leiduwaid mängukesi - mitte üksi elawa waimustusega, waid - ise ühes elades. Nemad mõistsiwad neid lühikesi lihtsaid mõtteid igawiisi teisendada, et nad mitmekordse läbimängimise järele igawaksgi ei läinud.

Igasuguseid teisendusi polnud ruumi puuduse pärast wõimalik siia ülespanna, jääb, nagu harilikult mängija enese osavuse ja tahtmise hooleks.

Nimed tükkide juures näitawad, kust ja kellede järelt siin leiduwad mängutükid üleskirjutanud olen.

Minge siis uuesti, teie, wanaaja wiisikesed, nüüdse aja õue helisema! Walage weel kord Eesti põue endist elawat isamaa- ja rahvuslist waimustuse-tuld ja tõmmake tuksuma Eesti soontes endist wägilaste werd!

Äratage Eestis elule kange Kalevite waim ja hüüdke weel kord Wanemuise kandle kõlinad tema laste põue põksuma!

Täitke Eesti südant Wanemuise waimu- ja wõimuga!

 

25. sept. 1905.

T. Allikas

 

Kogumik sisaldab nelja osa:

 

A. 1. - 5. Mängutükid torupillil ehk sõrmilisel

B. 6. - 10. Mängutükid sarwel

C. 11. - 15. Mängutükid wilespillil

D. 16. - 20. Mängutükid wiiulil

 

Kogumikus olevad pillilood

 

Torupilli lugu
Vanapagana lehepilli lugu
Wägi läheb Ramburgi
Walss
Metsa kaja
Tantsu-lugu
Kudas karjapoiss koju tuleb
Koti-Mardi lugu
Pill ütleb et - pidu lõpeb
Walss
Wilespilli lugu
Polka
Harjaklase lugu
Walss
Wiluwere walss
Labajala walss
Marss-Polka
Polka
Polka
Polka
1905 Eesti rahva mängutükid II Avaldatud: 29. septembril 2011
© Viiulimuusika repertuaarikogumik "EESTI VIIUL" Autor: Krista Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee